വാണിജ്യ അച്ചടി

പ്രോസസ്സ് മെറ്റീരിയലുകൾ

ഫോൾഡിംഗ് കാർട്ടണുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ യുറേക്ക ഉപകരണങ്ങൾക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയും:

-പേപ്പർ

-ഹാർഡ് കവർ

cp

ഉപകരണങ്ങൾ

കേസ് മേക്കർ

ബൈൻഡർ, തയ്യൽ, സാഡിൽ സ്റ്റിച്ചർ

ഓഫ്സെറ്റ് പ്രസ്സ്