പോസ്റ്റ് പ്രിന്റിംഗ്

പ്രോസസ്സ് മെറ്റീരിയലുകൾ

പോസ്റ്റ് പ്രിന്റിംഗിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ യുറേക്ക ഉപകരണങ്ങൾക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയും:

-പേപ്പർ

-കാർഡ്ബോർഡ്

-കോറഗേറ്റഡ്

pc

ഉപകരണങ്ങൾ